Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Sakrament małżeństwa
Czy wiesz, że:

Zamiar zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić 3 miesiące przed ślubem w kancelarii Parafii.
Potrzebne dokumenty:
 1. Świadectwa Chrztu Świętego obojga Narzeczonych, jeśli chrzest odbył się poza naszą Parafią.
 2. Świadectwa Bierzmowania obojga Narzeczonych, jeśli odbyły się poza tutejszą Parafią.
 3. Świadectwa ukończonej katechezy w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej (indeks).
 4. Świadectwa ukończonej katechezy przedmałżeńskiej.
 5. Świadectwa ukończenia Kursu dla Narzeczonych.
 6. Należy dostarczyć także zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny.
 7. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
 8. Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
 9. Dokumenty od punktu 1-8 można dostarczyć w okresie przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.
W trakcie załatwiania formalności narzeczeni otrzymują:
  - kartki do Spowiedzi Świętej,
  - prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony.
PROTOKOŁY PRZEDŚLUBNE spisujemy w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.
Podczas ceremonii ślubnej zbierana jest składka, która przeznaczona jest na intencje mszalne o Boże błogosławieństwo dla Młodej Pary.
Fotograf i kamerzysta powinien posiadać licencję wydaną przez Kurię Diecezjalną.
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa

Na przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składa się katechizacja przedślubną i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.

Katechizacja przedślubna odbywa się w formie trzech katechez przedślubnych prowadzonych przy wybranych parafiach, lub formie Dnia Skupienia dla Narzeczonych lub Rekolekcji dla Narzeczonych prowadzonych w Domu Rekolekcyjnym przez sobotę i niedzielę po której obowiązują 3 spotkania w poradni rodzinnej.

Narzeczeni zgłaszający się na w/w przygotowanie powinni mieć już ukończoną katechizację przedmałżeńską (tzw. „kurs przedmałżeński").
 
Więcej informacji na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin w Rzeszowie: http://www.rodzina.rzeszow.pl/
Informacje dla narzeczonych
Przygotowanie do małżeństwa

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH katolików, zamieszkałych w Polsce
 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lubnarzeczonej (nie zameldowania).
 2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza, doKancelarii parafialnej. Przedstawiają: dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.
 3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody dozawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.
 4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu "konkordatowego". W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub "konkordatowy". Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.
 5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która organizowana jest wparafii lub sąsiednich parafiach (zalecone jest przygotowanie całoroczne), oraz do trzech rozmów wparafialnej poradni rodzinnej. Otrzymane dokumenty przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.
 6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.
 7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni,  przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.
 8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz pozgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.
 9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.
 10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, wuzgodnionym terminie, zgłaszają się z : dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie zUSC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają dowody osobiste.
 11. Zgodnie z powszechną praktyką, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na rzecz Kościoła. Wwypadku ślubu na podstawie licencji, czwarta część sumy przeznaczonej na ten cel przypada parafii, która licencję wystawia.
 12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii wświątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym zKomunią świętą.
  Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.
 13. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.
UWAGA !!! Zmiany w przygotowaniu do małżeństwa