Trzciana 140,
36-071 Trzciana

Telefon: 17 85 14 095

Godzina Miłosierdzia i nowenna przed świętem Miłosierdzia

ZATRZYMAJMY WOJNĘ WOŁAJĄC O MIŁOSIERDZIE
NOWENNA przed Świętem Miłosierdzia

w GODZINIE MIŁOSIERDZIA (godz. 15.00)
15- 23 kwietnia 2022


WIELKI PIĄTEK

Śpiew: O Krwi i Wodo, …

Kapłan: Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha Mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 44 – 46).

(Chwila milczenia – kilka sekund)

N1:    Panie Jezu, w milczeniu stajemy w cieniu Twego krzyża, onieśmieleni widokiem Twej męki, którą zadały nasze grzechy. Brakuje słów, by wyrazić naszą wdzięczność za Twoją miłosierną miłość ku nam. Nikt za nas z miłości nie oddał swojego życia, tylko Ty do końca nas umiłowałeś. Tylko Ty wziąłeś na siebie nasz grzech, przyjąłeś wyrok śmierci, który nam się należał. Mocą Twej paschalnej ofiary oczyszczasz nas z wszelkich nieprawości, przywracasz Boże życie, a serca nasze napełniasz pokojem i najgłębszym szczęściem. Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie, daj nam przyjąć Twoją miłość i odpowiedzieć na nią postawą ufności wobec Ciebie i przemianą swego życia w Miłosierdzie.

Śpiew:           

N2:    Dzisiaj rozpoczynamy nowennę przed Świętem Miłosierdzia, w której przez 9 dni odmawiać będziemy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W tej nowennie, obiecałeś, Panie, że udzielisz duszom wszelkich łask (por. Dz. 796). Nowennę z Koronki do Miłosierdzia Bożego złączymy z nowenną do Miłosierdzia Bożego, którą poleciłeś odprawiać samej św. Siostrze Faustynie.

N1: Klęcząc pod Twym krzyżem, począwszy od dzisiaj zanurzać będziemy w przepaści Twego niezgłębionego miłosierdzia Kościół święty, wszystkie narody i cały świat tak bardzo potrzebujący oczyszczenia i daru pokoju, a także każdego człowieka, którego zbawienie jest Twoją troską i nieustannym wysiłkiem.

N2 : Nowennę ofiarujemy w następujących intencjach:

– O zakończenie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, potrzebne łaski dla tych, którzy walczą na froncie, cierpią z powodu wojny i uciekają przed nią do innych krajów.

– O nawrócenie serc wypełnionych pychą, egoizmem, agresją, żądzą władzy i posiadania, aby skorzystały z czasu miłosierdzia, zmieniły złe postępowanie, naprawiły krzywdy i nie zginęły na wieki.

– O Światło Ducha Świętego dla przywódców państw, aby skutecznie zabiegali o pokój na Ukrainie i wszędzie, gdzie jest on zagrożony, a dobro narodów budowali w oparciu o Dekalog, wypisany w ludzkich sercach.

– O potrzebne łaski dla ojca świętego Franciszka, wszystkich, którzy włączyli się do akcji „Zatrzymajmy wojnę, wołając o miłosierdzie” i dla całego Kościoła św., aby udręczonym i cierpiącym niósł światło nadziei i miłosierdzie świadczone czynem.

– O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, moralne odrodzenie narodu i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy czynem, słowem i modlitwą troszczą się o uchodźców i ludzi będących w jakiejkolwiek potrzebie.

Śpiew: …………………………………………………………………………………….

Kapłan: „Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez (…) dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (...). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz”.

 

Pierwszy dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

N1: Jezu najmiłosierniejszy, / którego właściwością jest litować się nad nami / i przebaczać nam, / nie patrz na grzechy nasze, / ale na ufność, / jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, / i przyjmij nas wszystkich / do mieszkania najlitościwszego serca swego, / i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. / Błagamy Cię przez miłość Twoją, / która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, / a szczególnie na biednych grzeszników. / Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa / i dla Jego bolesnej męki / okaż nam miłosierdzie swoje, / abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego / wysławiali na wieki wieków. / Amen”.

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu, uwielbiamy Twe nieskończone miłosierdzie. Ty zechciałeś doświadczyć męki krzyża, aby wszystkim ludziom ukazać miłosierną miłość Boga. Spraw, niech cała ludzkość, którą dzisiaj zanurzamy w Twoim miłosierdziu, zostanie obmyta w zdrojach Twej krwi i wody, i doświadczy Twojej miłości. Niech narody z ufnością przyjmą Twój dar pokoju, a każdy człowiek niech wejdzie na drogę nawrócenia. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew na zakończenie: ……………………………………….


WIELKA SOBOTA

Śpiew: O Krwi i Wodo, …

 Kapłan: Obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa
 i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, rzekł do Matki: „Niewiasto oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”
(J 19, 25–27).

N1:   Jezu, jak każdego dnia o tej porze, tak i dzisiaj, pragniemy być przy Tobie, na wzgórzu Golgoty, stanąć obok Twojej Matki, i naszą obecnością wyznać wiarę w Ciebie, naszego Zbawiciela. Oto zawierzasz Matkę umiłowanemu uczniowi, dziewiczego Apostoła czystej Dziewicy. Ona w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła Twego miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą swego serca (DiM 9).

N2:     Powierzając umiłowanemu Uczniowi swoją Matkę, mówisz do każdego człowieka
w każdym pokoleniu: Oto Matka twoja (J 19, 27). Była Matką Twoją, od której Ty jako dziecko uczyłeś się miłości. Stała się Matką naszą, by nauczyć nas Ciebie, który jesteś Miłością i Miłosierdziem. Dziękujemy za Maryję, Twoją i naszą Matkę, Matkę Miłosierdzia; za to, że nas powierzyłeś Jej macierzyńskiej opiece. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, abyś dopomógł otworzyć nasze serca i przyjąć Ją do siebie. W Twojej krwi i wodzie zanurzamy cały Kościół i świat, a zwłaszcza grzeszników, aby z Maryją doszli do zdrojów Twego miłosierdzia i sławili Cię na wieki.

Śpiew: ………………………………………………….

Kapłan: Dzień drugi nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

 N1: Jezu najmiłosierniejszy, / od którego wszystko, co dobre, pochodzi, / pomnóż w nas łaskę, / abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, / by ci, co na nas patrzą, / chwalili Ojca miłosierdzia, / który jest w niebie.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia swego / na grono wybranych w winnicy swojej, / na dusze kapłańskie i zakonne,/ i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, / a dla uczuć serca Syna swego, / w którym te dusze są zamknięte, / udziel im mocy i światła swego, / aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, / by wspólnie śpiewać cześć / niezgłębionemu miłosierdziu Twemu / na wieki wieczne. Amen”.

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu, umiłowany Synu Ojca, którego miłosierne oblicze kontemplują od wieków synowie i córki Kościoła, i naśladują Ciebie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, uwielbiamy Cię za dzieło odkupienia i jego owoce tak hojnie rozlane w Kościele świętym. Prosimy, niech kapłani i osoby zakonne, które dzisiaj zanurzamy w Twoim miłosierdziu, będą świadkami i apostołami Twej miłosiernej miłości do każdego człowieka. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie:…………………………………………………………………


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

 

Śpiew:            O Krwi i Wodo, …

Kapłan: Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena
i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba
(…). Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział (…) Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie” (Mt 28, 1-8).

N1:     Bądź uwielbiony ukrzyżowany i zmartwychwstały Panie ukryty w białej Hostii!
W Godzinie Miłosierdzia stojąc na wzgórzu Golgoty, patrzymy na Twój krzyż, Zbawicielu świata. Myślimy o dniach Twej bolesnej męki i o Twojej śmierci. Ale oto ciemności tamtych chwil ustępują przed blaskiem poranka zmartwychwstania. I teraz, gdy patrzymy na Ciebie konającego, to oczyma wiary i sercem wybiegamy ku Twemu ostatecznemu zwycięstwu nad tajemnicą śmierci.

N2:     Zbawicielu nasz, dziękujemy za Twoje jaśniejące rany. One przypominają nam bolesną drogę na Kalwarię, Twoją mękę. Ale dzisiaj przynoszą nam życie i radość. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Panie, przyjmij nasze dziękczynienie za wielkie dzieła Twego miłosierdzia, za cud Bożej miłości, którym jest Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie. Odtąd już na zawsze obdarowani jesteśmy niekończącym się życiem w przyjaźni z Tobą. Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię: naucz nas korzystać z tego daru.

Śpiew: ………………………………………………………………

Kapłan: Trzeci dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

N1: Jezu najmiłosierniejszy, / który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie / ze skarbca miłosierdzia swego, / przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego serca swego / i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. / Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, / jaką pała Twe serce ku Ojcu niebieskiemu.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne / jako na dziedzictwo Syna swego / i dla Jego bolesnej męki / udziel im swego błogosławieństwa / i otaczaj je swą nieustanną opieką, / aby nie utraciły miłości / i skarbu wiary świętej, / ale by z całą rzeszą aniołów i świętych / wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje / na wieki wieczne. / Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Kapłan: Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu, konający Zbawicielu świata, Ty nas umiłowałeś i samego siebie wydałeś za nas. Dziękujemy za dzieło Odkupienia i blask niepojętej tajemnicy Twego miłosierdzia. Spraw, niech wszyscy Tobie oddani, dusze wierne i pobożne, które dzisiaj zanurzamy w Twoim miłosierdziu, wzrastają w wierze i miłości, aby w gronie zbawionych wysławiali na wieki nieskończone miłosierdzie Boga. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew na zakończenie: ……………………………………….


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

 

Śpiew: O Krwi i Wodo……………

Kapłan: Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełna octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się”. I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19, 28-30).

N1: Jezu Miłosierny, patrzymy na Ciebie konającego na wzgórzu Golgoty. Na haniebnym krzyżu skończyło się Twoje wędrowanie po palestyńskiej ziemi w poszukiwaniu zagubionego i zranionego grzechem człowieka. Oto Twe ciało przykute do krzyża między niebem i ziemią spływa obficie krwią. Twój duch, przybity nikczemnością ludzi, wydaje ostatnie tchnienie. To po ludzku jest koniec.

N2: Lecz nie tak jest po Bożemu. Krzyż stał się błogosławioną drogą, by spełniło się Twe dzieło naszego ocalenia. Trzeciego dnia zmartwychwstałeś i znów spragniony zbawienia człowieka wędrujesz po ziemi ludzkich serc, tysiączne tłumy karmisz chlebem Eucharystycznym, uzdrawiasz chorych, przebaczasz grzesznikom, błogosławisz rodzinom, podnosisz upadłych na duchu, wskrzeszasz ludzi do nowego życia. W godzinie Twego konania prosimy Cię, Panie, abyś – dla zasług Twej bolesnej męki – uczynił Twe pragnienia naszymi i pozwolił nieść światło orędzia Miłosierdzia poszukującym Ciebie braciom.

Śpiew: ………………………………………………………

Kapłan: Dzień czwarty nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem
w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

N1:  Jezu najlitościwszy, / który jesteś światłością świata całego, / przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze pogan, / które Cię jeszcze nie znają; / niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, / aby i oni wraz z nami / wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, / i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan/ i tych, co Cię jeszcze nie znają, / a są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. / Pociągnij je do światła Ewangelii. / Dusze te nie wiedzą, / jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. / Spraw, aby i one wysławiały / hojność miłosierdzia Twego / na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Kapłan: Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny.

Kapłan: Panie Jezu, ukrzyżowany na wzgórzu Golgoty, pochylony ku ziemi z obliczem zroszonym krwią, uwielbiamy Cię za dzieło Odkupienia i za pragnienie, którym dzielisz się z nami, by każdy człowiek poznał Ciebie. W swym miłosierdziu wychodzisz na poszukiwanie wszystkich, do których nie dotarło światło Ewangelii, w nadziei, że będziesz mógł ich wziąć na swe ramiona. Spraw, niech ludzie, którzy Cię jeszcze nie znają, a których zanurzamy dzisiaj w Twoim miłosierdziu, dojdą do poznania niezmierzonych bogactw Twej łaski i przyjmą Twą miłość. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew na zakończenie: ……………………………………….


WTOREK WIELKANOCNY

Śpiew: O Krwi i Wodo …………

 

Kapłan: Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,  a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci (Iz 53, 10–11).

N1: Witaj, miłosierny Panie, witaj ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawicielu świata obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Spełniły się słowa proroka Izajasza: Wypełniłeś wolę Ojca, wydałeś swoje życie na ofiarę za grzechy, dlatego ujrzałeś swoje potomstwo: wszystkie pokolenia ludzi nabytych krwią swoją, obdarzonych nowym życiem w Kościele świętym, przeznaczonych do wspólnoty życia z Tobą na wieki. Po wielkopiątkowych ciemnościach, udrękach duszy i ciała, w poranek zmartwychwstania ujrzałeś światło i nim się nasyciłeś.

N2:  Włączamy się, Panie, w radosny hymn uwielbienia, który śpiewa niebo i ziemia, sławiąc Twoje zmartwychwstanie. Wielbimy Cię za dar nowego życia, za dzieło naszego Odkupienia i za Kościół święty, w którym czerpiemy ze zdrojów zbawienia. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, aby wszyscy ochrzczeni umieli umierać dla grzechu i wszystkiego, co przeszkadza w jedności z Tobą i braćmi.

Śpiew: ……………………………………………………

Kapłan: Dzień piąty nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

N1: Jezu najmiłosierniejszy, / który jesteś dobrocią samą, / Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, / przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego / dusze braci naszych odłączonych / i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, / i nie wypuszczaj ich z mieszkania / najlitościwszego serca swego, / ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia swego / na dusze braci naszych odłączonych, / zwłaszcza tych, / którzy roztrwonili dobra Twoje / i nadużyli łask Twoich, / trwając uporczywie w swych błędach. / Nie patrz na ich błędy, / ale na miłość Syna swego / i na gorzką mękę Jego, / którą podjął dla nich, / gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym sercu Jezusa. / Spraw, niech i oni / wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje / na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Kapłan: Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu, konający i rozdarty bólem, gdy odchodzimy przez grzech od jedności z Tobą i wspólnotą Kościoła. Uwielbiamy Cię, bo nie przestajesz kochać tych, co odrzucają Twą miłość. Niech bracia odłączeni, których zanurzamy dzisiaj w Twoim miłosierdziu, w jedności z całym Kościołem czerpią ze skarbca Twej miłosiernej miłości. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew na zakończenie: ……………………………………….


ŚRODA WIELKANOCNA

 

Śpiew: O Krwi i Wodo…………………………………………………

Kapłan: Chrystus przecież cierpiał również za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami (...). On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie (1 P 2, 21.23).

N1: Miłosierny Panie, umęczony, rozpięty na krzyżu, cierpiący również za nas, w godzinie Twego konania pozdrawiamy Cię i hołd Ci składamy, nasz Zbawicielu. Odchodząc z tej ziemi w ludzkim, śmiertelnym ciele, pozostawiasz nam wzór wszystkich cnót, które pełnym blaskiem zajaśniały na drzewie krzyża. Uwielbiamy Cię, Panie, który dajesz przykład pokory, cichości, milczenia i cierpliwości, odwagi, męstwa i łagodności, życzliwości nawet wobec wrogów, ubóstwa i doskonałego posłuszeństwa, miłości do Ojca i miłosierdzia wobec nas, grzeszników.

N2: Chcemy iść Twoimi śladami, Panie, dlatego dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy o łaski potrzebne do rozwoju życia wewnętrznego, o ducha pokory, o dar nieustannego nawracania się, abyśmy – stale oczyszczani z tego co małe, grzeszne i słabe  byli zdolni coraz pełniej uczestniczyć w Twoim Boskim życiu i owocniej współpracować z Tobą w dziele zbawiania świata. Pociągnij do siebie wszystkich, który nie poznali jeszcze potęgi Twej miłości. Niech czas Wielkanocny będzie dobrze wykorzystany w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, niech przyniesie obfite owoce nawrócenia i rozkwit chrześcijańskich cnót.

Śpiew: …………………………………………………………………

Kapłan: Dzień szósty nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do serca Mojego, one krzepiły Mnie
w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

N1: Jezu najmiłosierniejszy, / który sam powiedziałeś: / „Uczcie się ode mnie, / żem jest cichy i pokornego serca...”, / przyjm do mieszkania najlitościwszego serca swego / dusze ciche i pokorne, / i dusze małych dzieci. / Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe / i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, / są wonnym bukietem przed tronem Bożym, / zapachem, / którym sam Bóg się napawa. / Dusze te mają stałe mieszkanie / w najlitościwszym sercu Twoim / i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia / na wieki.

N2: Ojcze Przedwieczny / spójrz okiem miłosierdzia / na dusze ciche, pokorne / i dusze małych dzieci, / które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego serca Jezusa. / Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; / woń tych dusz wznosi się z ziemi / i dosięga tronu Twego. / Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, / błagam Cię przez miłość i upodobanie, / jakie masz w tych duszach, / błogosław światu całemu, / aby wszystkie dusze razem / wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu / na wieki wieczne. Amen”.

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

(dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu, pokorny Mistrzu z Nazaretu, Ty znajdujesz upodobanie w sercach cichych i żyjących w prawdzie. Uwielbiamy Cię, za to, że nie cofnąłeś się przed godziną próby, opuszczenia i godziną krzyża. Mocą łaskawej miłości uczyniłeś ją godziną naszego odkupienia. Niech wszyscy, którzy podążają za Tobą i naśladują Ciebie w cichości i pokorze, a których zanurzamy dzisiaj w Twym miłosierdziu, rozwijają w sobie ducha wolności dzieci Bożych i pomogą innym do niego dążyć. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie:……………………………………………………………………


CZWARTEK WIELKANOCNY

 

Kapłan: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na te godzinę. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział Jezus zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć (J 12, 32).

N1: Umiłowany Zbawicielu, podwyższony na krzyżu, który w tej godzinie odkupienia świata łaską przyciągasz nas do siebie. Przyszedłeś na tę godzinę, by ofiarować swe życie na okup za wielu. Stajemy w cieniu Twego krzyża wraz z Maryją, która pierwsza zrozumiała dobroć Boga. Chcemy, jak umiłowany Uczeń, z odwagą patrzeć na Ciebie bezbronnego na krzyżu i być świadkami, jak z Twego przebitego boku wypływa krew i woda, rodzi się do życia Kościół i każdy z nas. Chcemy poczuć się tak mali i słabi, by jak dobry łotr usłyszeć, że i dla nas jest miejsce w Twoim królestwie. Uczyń nas apostołami ukrzyżowanej i zmartwychwstałej miłości Boga do każdego człowieka.

N2: Ciemności Twojej Golgoty, Jezu, ustępują przed blaskiem poranka zmartwychwstania. Orędzie Nocy Paschalnej rozeszło się już po świecie. Zbawicielu nasz, który pokonałeś śmierć, dziękujemy za całe dzieło Odkupienia, za nasze umieranie w Tobie oraz za rodzenie się w nas i rozwijanie nowego życia, za każde cierpienie, które prowadzi do zmartwychwstania. Przez Twoją bolesną mękę i chwalebne zmartwychwstanie prosimy o triumf Kościoła świętego, o błogosławieństwo dla Ojca Świętego i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników, o niebo dla konających i dusz w czyśćcu cierpiących.

Śpiew: ……………………………………………………………

Kapłan: Dzień siódmy nowenny przed świętem Miłosierdzia

 „Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci

 N1: Jezu najmiłosierniejszy, / którego serce jest miłością samą, / przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego / dusze, które szczególnie czczą / i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. / Dusze te są mocne siłą Boga samego; / wśród wszelkich udręczeń i przeciwności / idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. / Są one zjednoczone z Tobą / i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. / Te dusze nie będą sądzone surowo, / ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

 N2:    Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia na dusze, / które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, / to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, / i które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. / Dusze te są żywą Ewangelią, / ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, / a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. / Błagam Cię, Boże, / okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, / jaką w Tobie pokładały. / Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, / który powiedział, / że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, / sam bronić będzie / w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, / jako swej chwały”.

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

 (dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie Jezu Chryste, który z krzyża kierujesz na nas łaskawe spojrzenie. Również dzisiaj powołujesz nowych uczniów i apostołów na świadków Ewangelii Miłosierdzia, którzy zachwyceni królewskim przymiotem Boga – miłosierdziem – z odwagą podejmują posługę pośród ubogich duchowo i materialnie. Zanurzając ich dzisiaj w strumieniach Krwi i Wody, prosimy, aby trwając w komunii z Tobą, dawali świadectwo o Twojej dobroci i miłości podnoszącej człowieka z jego grzechu i słabości ku wyżynom świętości. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń na zakończenie:……………………………………………………………………..


PIĄTEK WIELKANOCNY

 

Śpiew: O Krwi i Wodo…………………………………………………………

Kapłan: Chrystus sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uleczeni (1P 2, 24).

N1:    Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania uwielbiamy Cię, obecnego wśród nas
w Najświętszym Sakramencie. Duchem jesteśmy na Golgocie, u stóp krzyża. Chcemy – przy boku Maryi, wpatrując się w Ciebie, rozpiętego na krzyżu  zagłębiać się w Twojej męce, w tajemnicy naszego odkupienia. Twój krzyż mówi o świętości i sprawiedliwości Ojca niebieskiego, a równocześnie o niewysłowionej nieprawości i złości ludzkiego grzechu. Trzeba było aż takiej ofiary, którą złożyłeś będąc Bogiem w ludzkim ciele, abyśmy mogli poznać świętość Boga i tragedię człowieka uwikłanego w grzech. Dopiero w świetle Twojej męki widzimy, czym jest grzech, jak niepojęta jest jego złość, niewdzięczność, nieufność, jak ogromne spustoszenie czyni w nas i wokół nas.

 N2: Dziękujemy, Jezu, za to, że przybiłeś nasze grzechy do drzewa krzyża i przywróciłeś nam godność dzieci Bożych, dając przystęp do nowego życia w Bogu. Dziękujemy za wszystkie owoce Twej zbawczej męki, którymi oczyszczasz i leczysz nasze rany.
W strumieniach Krwi i Wody, płynącej z Twego przebitego boku, zanurzamy siebie, naszą Ojczyznę, Kościół święty i cały świat, by dla zasług Twej bolesnej męki uprosić łaskę poznania tragedii grzechu i moc wyrwania się z jego niewoli ludziom żyjącym obojętnie wobec wiary, oziębłym, błądzącym, pogrążonym w nałogach.

Śpiew: ………………………………………………………..

Kapłan: Dzień ósmy nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

 N1:      Jezu najmiłosierniejszy, / który sam powiedziałeś, / że chcesz miłosierdzia, / otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca / dusze czyśćcowe, / które są Ci bardzo miłe /, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. / Niech strumienie krwi i wody, / które wypłynęły z serca Twego, / ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, / aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

 N2:      Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, / które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. / Błagam Cię / przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, / i przez gorycz, / jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, / okaż miłosierdzie swoje duszom, / które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. / Nie patrz na nie inaczej, / jak tylko przez rany Jezusa, / Syna Twego najmilszego, / bo wierzymy, / że dobroć Twoja i litość są nieskończone. / Amen”.

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

(dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Panie, Jezu Chryste, bezbronny i wydany w ręce grzeszników. Uwielbiamy Cię, za to, że nie cofnąłeś się przed przyjęciem hańbiącego drzewa krzyża jako narzędzia naszego oczyszczenia i zbawienia. Niech dusze cierpiące w czyśćcu, które zanurzamy dziś w zbawiennych zdrojach żywej wody, doznają świętego oczyszczenia. Niech poruszą się wnętrzności Twego miłosierdzia, by wszyscy, którzy wyczekują na oglądanie Twego chwalebnego oblicza, dostąpili wkrótce tej łaski. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie:……………………………………………………………………..


SOBOTA WIELKANOCNA

 

Pieśń: O Krwi i Wodo……………………………………………………..

Kapłan: Od godziny szóstej mrok organa całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, Lema sabachthani”, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła» (…). A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha (Mt 27, 45 – 51).

N1:       Miłosierny Jezu, stajemy w cieniu krzyża wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia. Oto wybiła godzina Twego największego opuszczenia, w której zawołałeś: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił. Twoją duszę ogarnął śmiertelny smutek. Rozpięty na krzyżu między niebem a ziemią, pozostałeś sam: zdradzony przez ludzi, którym dobrze czyniłeś, opuszczony przez najbliższych uczniów, nierozpoznany i wzgardzony przez arcykapłanów i uczonych w Piśmie, odepchnięty przez naród wybrany, który ocalił życie zbrodniarza Barabasza, a Ciebie, niewinnego, posłał na krzyż, skazany na śmierć przez władców tego świata, którym dałeś życie.

N2: Jezu, opuszczony przez ludzi, w tej godzinie jeszcze boleśniej odczuwasz opuszczenie przez Ojca niebieskiego; dotykasz bowiem sfery życia bez Boga, sfery grzechu. Kto pojmie i zrozumie tę boleść Twej duszy, Twój śmiertelny smutek? Twoja samotność i opuszczenie nie skończyło się na krzyżu, ono ciągle trwa; ile milionów ludzi przez grzech i obojętność opuściło Ciebie, w ilu duszach nawet wybranych żyjesz w zapomnieniu i samotności. Twoje opuszczenie wciąż trwa.

 Dla zasług Twej bolesnej męki błagamy Cię, Jezu, udziel nam łaski przebywania
z Tobą, adorowania Cię w Najświętszym Sakramencie i w sanktuarium własnej duszy, abyśmy mogli coraz ściślej łączyć się z Tobą przez miłość. W głębiach Twojego miłosierdzia zanurzamy wszystkich obojętnych na wysiłki Twej miłości, Kościół święty, naszą Ojczyznę i cały świat. Błogosław, Panie, naszym rodzinom i wszystkim, proszącym nas o modlitwę, a także tym, którzy dzisiaj najbardziej jej potrzebują.

Śpiew: ……………………………………………………………..

Kapłan: Dzień dziewiąty nowenny przed świętem Miłosierdzia

„Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

N1: Jezu najlitościwszy, / który jesteś litością samą, / wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego / dusze oziębłe. / Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej / rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, / które – podobne do trupów – / takim Cię wstrętem napawają. / O Jezu najlitościwszy, / użyj wszechmocy miłosierdzia swego, / pociągnij je w sam żar miłości swojej / i obdarz je miłością świętą, / bo Ty wszystko możesz.

N2: Ojcze Przedwieczny, / spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, / które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. / Ojcze miłosierdzia, / błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego / i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, / pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego” / (Dz. 1209–1229).

Kapłan: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Wierzę w Boga…

(dziesiątki Koronki)

Śpiew: Święty Boże, Święty Mocny…

Kapłan: Jezu Chryste, Zbawicielu z przebitym na krzyżu sercem i tonący we krwi. Uwielbiamy Cię za dzieło Odkupienia, za Twoje rany, na których wypisałeś nasze imiona. Ty nie gardzisz człowiekiem, który niewdzięczny niedowierza Twej bezgranicznej miłości. Rozpal, Panie, w sercach ludzi oziębłych, których zanurzamy dziś w przepaści Twego miłosierdzia, święty ogień wiary, nadziei i miłości. Niech mocą Twej bolesnej męki i zmartwychwstania narodzą się do nowego życia. Nam wszystkim daj wielką czcią otaczać święte tajemnice Twojej męki i krzyżowej śmierci, abyśmy z niej czerpali moc do zaufania Bogu i miłości, która oddaje życie za braci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie:…………………………………………………………………


© Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia